Regulamin obowiązuje od 01.01.2020

Regulamin serwisu pogwarancyjnego

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o serwisie
2. Postanowienia ogólne
3. Definicje
4. Kontakt z serwisem
5. Zgłoszenie
6. Koszty serwisowe
7. Wysyłka urządzenia do serwisu
8. Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja
9. Płatności
10. Zapisywanie i kasowanie danych
11. Ochrona danych osobowych
12. Postanowienia końcowe

§1
Informacje o serwisie

1. Właścicielem serwisu jest: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
2. Tel. +48 787 954 057
3. e-mail: biuro@nabertronik.pl

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy serwisowej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.
2. Warunkiem zawarcia umowy serwisowej jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

§3
Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem skupu.
2. Serwis – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
4. Umowa serwisowa – umowa serwisowania urządzeń zawierana albo zawarta między Klientem, a serwisem za pośrednictwem serwisu internetowego internetowego.
5. Formularz serwisowy – formularz dostępny na stronie serwisu stanowiący integralną cześć umowy.

§4
Kontakt z serwisem

1. Adres: Boleszewo 15, 76-100 Sławno
2. Adres e-mail serwis@nabertronik.pl
3. Numer telefonu: +48 787 954 057
4. Klient może porozumieć się z serwisem za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie z serwisem w godzinach 7:00 -15:00, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedającego.

§5
Zgłoszenie

1. Zgłoszenia można wykonać na kilka sposobów:
a) Wypełniając formularz serwisowy dostępny na stornie,
b) Telefonicznie,
c) Mailowo,
d) Osobiście w siedzibie serwisu pod adresem określonym w §4.
2. W przypadku zgłoszeń innych niż określonych w punkcie 1a, wymagane jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie.
3. Wypełnienie wszystkich pól formularza serwisowego przyśpiesza proces rozpatrzenia zgłoszenia.
4. Karta zgłoszeniowa (formularz serwisowy) jest niezbędnym elementem przyjęcia zgłoszenia, sporządzany jest w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.
5. Sprzęt zostaje zdiagnozowany pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
6. Podczas zgłoszenia wymagana jest akceptacja regulaminu co stanowi integralną cześć umowy serwisowej.

§6
Koszty serwisowe

1. Wycena serwisowa jest indywidualna zależna od problematyki usterki.
2. Koszty naprawy nie przekraczające 150 zł brutto nie są uzgadniane z Klientem.
3. W przypadku kosztów naprawy przekraczających wartość 150 zł brutto wykonana jest telefoniczna lub pisemna (e-mail) konsultacja z Klientem w celu akceptacji naprawy.
4. Koszt diagnozy lub 1 godzina pracy serwisu (każda rozpoczęta godzina robocza)wynosi 50 zł.
5. Wszystkie koszty serwisowe ponosi Klient.
6. Cennik wybranych usług jest udostępniony na stronie www.naberteonik.pl w zakładce cennik.
7. W przypadku braku podjęcia czynności serwisowych koszt przeglądu jest zgodny z ustaleniami §6 z punktu 4 regulaminu serwisu.

§7
Wysyłka urządzenia do serwisu

1. Wysyłka musi dotrzeć w 7 dni do serwisu od momentu wypełnienia formularza. W przypadku nie dotrzymania terminu może być konieczne ponowne przesłanie formularza.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z przesyłką.
3. Serwis za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL) odbiera urządzenie od Klienta.
4. Wysyłka urządzenia może nastąpić także w inny sposób. W takim przypadku koszty ponosi Klient.
5. Wysyłka za pobraniem nie będzie przyjmowana przez serwis. Klient poniesie wszystkie koszty z tym związane.
6. Wysyłka towaru powinna nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu.

§8
Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja

1. Przesyłka zwrotna z serwisu jest wysyłana na pośrednictwem firm kurierskich.
2. Przesyłka zostanie wysłana/przekazana Klientowi dopiero po uiszczeniu opłaty za usługę.
3. W przypadku, gdy przesyłka zwrotna urządzenia nie dojdzie do skutku np. z powodu błędnego adresu albo odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, zostanie on wezwany w ciągu 7 dni drogą mailową lub telefonicznie z wyznaczeniem dodatkowego terminu do odpowiednio poprawienia przez niego danych adresowych bądź przyjęcia przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki odbywa się na koszt Klienta. Serwis będzie w tym czasie magazynował urządzenie na koszt Klienta o czym zostanie poinformowany przez serwis.
4. W momencie niedopełniania odpowiednich czynności w skazanych w punkcie 2 przez Klienta, mimo ponownego wezwania, spowoduje, że urządzenie będzie dalej magazynowane lub zniszczone na koszt Klienta.
5. Jeśli koszty spowodowane przez Klienta, w tym koszty przesyłki zwrotnej, czy tez składowania, przewyższają wartość Urządzenia, skup w imieniu Klienta niezwłocznie podda procesowi odzysku albo zniszczy przedmiotowe urządzenie.
6. Klient ma 60 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu na odbiór, po upływie tego terminu sprzęt przepada i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.
7. Nie odebranie sprzętu w terminie 30 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu skutkuje naliczeniu opłaty magazynowej w kwocie 15 zł za każdy dzień.

§9
Płatności

1. Klient jest zobowiązany dokonania zapłaty za wykonaną usługę.
2. Serwis wystawie odpowiedni dokument na podstawie, którego dokonuje się rozliczenia za usługę.
3. Nie wywiązanie się z umowy serwisowej przez Klienta będzie podstawą do wszczęcia postępowania karnego, celem odzyskania poniesionych kosztów przez serwis.
4. Płatności można dokonać na 3 sposoby:
a) Przedpłata – przelew na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Sławnie
NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY
Boleszewo 15
76-100 Sławno
Nr. rachunku: 67 9317 0002 0000 6488 3000 0010
b) Płatność za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze
c) Płatność przy odbiorze w punkcie serwisowym:
Płatność gotówką
Boleszewo 15
76-100 Sławno

§10
Zapisywanie i kasowanie danych

1. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu do serwisu i z serwisu lub zdarzeń losowych oraz nieprawidłowego zachowania sprzętu powstałe w wyniku błędów/wad producenta.
2. Serwis zaleca zrobienie wszystkich możliwych kopi danych, przed wysłaniem urządzenia do serwisu o ile jest to możliwe.
3. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
4. Na wyraźne zlecenie Klienta, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu.
5. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY informuje o tym Klienta drogą mailową.
6. Serwis tylko na wyraźne zlecenie Klienta może usunąć dane znajdujące się na urządzeniu.

§11
Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 02.101.926.

§12
Postanowienia końcowe

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.
4. Informacje o zmianach regulaminu zostaną przesłane na adres e-mail Klienta podany w formularzu.
5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych lub innych komplikacji uniemożliwiających wykonanie usługi.
7. Za akcesoria przesłane do serwisu i nie wpisane w formularzu, serwis nie ponosi odpowiedzialności.
8. Do odebrania sprzętu z serwisu wymagane jest przedstawienie podpisanej karty zgłoszeniowej.
9. Powyższy Regulamin jest umową na podstawie, której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin.