Regulamin obowiązuje od 05.05.2023

Regulamin serwisu pogwarancyjnego

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o serwisie
2. Postanowienia ogólne
3. Definicje
4. Kontakt z serwisem
5. Zgłoszenie
6. Koszty serwisowe
7. Wysyłka urządzenia do serwisu
8. Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja
9. Płatności
10. Czas naprawy
11. Gwarancja
12. Reklamacja
13. Zapisywanie i kasowanie danych
14. Ochrona danych osobowych
15. Postanowienia końcowe

§1
Informacje o serwisie

1. Właścicielem serwisu jest: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
2. Tel. +48 787 954 057
3. e-mail: serwis@nabertronik.pl
4. Strona www: www.nabertronik.pl
5. Serwis mieści się pod adresem: Lniana 5A, 75-213 Koszalin.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został stworzony na podstawie art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin określa warunki i zakresy napraw serwisowych oraz świadczenia usług diagnostycznych sprzętu elektronicznego i elektrycznego Klienta przez serwis Nabertronik.
3. Warunkiem zawarcia umowy serwisowej jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

§3
Definicje

1. Klient – każdy podmiot lub każda osoba fizyczna.
2. Serwis – dział serwisu należący do firmy: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
3. Nabertronik – nazwa handlowa firmy świadczącej Usługi serwisowe.
4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
5. Usługa serwisowa / naprawa – umowa serwisowania urządzeń zawierana albo zawarta między Klientem, a serwisem mająca na celu zdiagnozowanie lub usunięcie usterki.
6. Formularz serwisowy – formularz dostępny na stronie serwisu stanowiący integralną cześć umowy.
7. Partner – Klient będący w stałej współpracy z serwisem.
8. Konto serwisowe – aplikacja serwisowa za pomocą, której Klient lub Partner mogą śledzić aktualne statusy naprawy oraz informacje o przebiegu naprawy.
9. Przewoźnik – firma kurierska współpracująca z serwisem.
10. Zlecenie serwisowe – zgłoszenie serwisowe złożone przez Klienta lub Partnera w siedzibie Serwisu lub przez formularz serwisowy
11. Karta serwisowa – potwierdzenie przyjęcia sprzętu na serwis posiadający unikatowy numer przypisany do zgłoszenia.
12. Karta wydania – potwierdzenie wydania sprzętu z serwisu dla Klienta.
13. Umowa na odległość – jest to umowa zawierana między serwisem a Klientem/Partnerem na wykonanie usługi serwisowej w której urządzenie jest dostarczane do serwisu przez firmę kurierską.

§4
Kontakt z serwisem

1. Adres: Lniana 5A, 75-213 Koszalin
2. Adres e-mail serwis@nabertronik.pl
3. Numer telefonu: +48 787 954 057
4. Klient może porozumieć się z serwisem za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie z serwisem w godzinach 9:00 -18:00, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedającego.

§5
Zgłoszenie

1. Zgłoszenia można wykonać na kilka sposobów:
a) Wypełniając formularz serwisowy dostępny na stornie,
b) Telefonicznie,
c) Mailowo,
d) Osobiście w siedzibie serwisu pod adresem określonym w §4.
2. W przypadku zgłoszeń innych niż określonych w punkcie 1a oraz 1d, wymagane jest wypełnienie formularza serwisowego dostępnego na stronie.
3. Wypełnienie wszystkich pól formularza serwisowego przyśpiesza proces rozpatrzenia zgłoszenia.
4. Urządzenie może być dostarczane do serwisu osobiście lub przez firmę kurierską.
5. Karta serwisowa jest potwierdzeniem przyjęcia sprzętu do serwisu.
6. Formularz serwisowy jest niezbędnym elementem przyjęcia zgłoszenia, dotyczy tylko umów na odległość.
7. Sprzęt zostaje zdiagnozowany pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
8. Jeżeli w przypadku diagnozy okaże się, że sprzęt jest sprawny o czym Klient zostanie poinformowany, zostanie naliczona opłata za wykonaną diagnozę w kwocie 50 zł brutto.
9. Jeżeli po diagnozie okaże się, że sprzęt jest niesprawny zostanie przedstawiona Klientowi za pośrednictwem telefonu, e-mail lub sms na wskazane dane w Karcie serwisowej informacje o usterce oraz o kosztach. Klient ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko w zakresie naprawy do 5 dni roboczych. Odpowiedź powinna odbyć się przez e-mail.
10. W przypadku akceptacji kosztów przez Klienta, Serwis przystępuje do naprawy urządzenia w zakresie ustalonym z Klientem. W przypadku rezygnacji sprzęto zostaje zwrócony do rąk własnych lub przez firmę kurierską na koszt Klienta. Za wykonanie ekspertyzy Klient ponosi koszt w wysokości 50 zł brutto.
11. W przypadku nie podjęcia stanowiska co do naprawy urządzenia w ciągu 5 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi, uznawany jest za brak zgody. Klient jest w takim wypadku zobowiązany do natychmiastowego odbioru sprzętu z serwisu.
12. Jeżeli w przypadku wykonywania usługi serwisowej zostaną stwierdzone inne uszkodzenia sprzętu, które wpłyną na wzrost ceny wykonania usługi. Serwis poinformuje o tym Klienta, dalsza naprawa będzie realizowana po uzyskaniu decyzji od Klienta czy akceptuje wzrost kosztów. W przypadku nieakceptacji wzrostu kosztów prze Klienta, Serwis wykonuje naprawę, o ile jest to możliwe tylko w tym zakresie ustalonym z Klientem.
13. Serwis może odmówić dalszej naprawy w przypadku kiedy klient nie zgodzi się na dodatkowe koszty, a dalsza naprawa nie będzie możliwa. W takim wypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów i jest zobowiązany odebrać sprzęt z serwisu.
14. Po zakończeniu naprawy serwis informuje Klienta: telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub pocztą elektroniczną. Zakończenie naprawy jest równoczesne z możliwością odbioru sprzętu.
15. Klient ma obowiązek odebrać sprzęt z serwisu w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o gotowości sprzętu do odbioru. Odebrać może osobiście lub przez inną osobę z upoważnieniem. Wydanie sprzętu następuję pod adresem serwisu, wymagane jest przedstawienie karty serwisowej. W przypadku dostarczenia urządzenia do serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprzęt jest odsyłany na adres wskazany w zgłoszeniu.
16. Nieodebranie sprzętu w terminie 14 dni skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztami magazynowania sprzętu w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze sprzętu. Kwota o której mowa będzie doliczona do rachunku Klienta. Serwis zastrzega sobie w takim wypadku również prawo do odesłania sprzętu na wskazany adres w karcie serwisowej na koszt i ryzyko Klienta.
17. Jeżeli po upływie 90 dni od momentu przekazania informacji Klientowi o gotowości sprzętu do odbioru, sprzęt nie zostanie odebrany, Serwis uzna, że przedmiot został porzucony. W takim wypadku przechodzi na własność serwisu lub zostanie zutylizowany. Serwis zobowiązany jest poinformować Klienta po przez SMS lub pocztę elektroniczną o skutkach nieodebrania sprzętu z serwisu.
18. Magazynowanie powyżej 90 dni od momentu poinformowania Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, jest możliwe tylko w przypadku kiedy Klient poprosi serwis o dalsze magazynowanie i wskaże dokładną datę odbioru. Sprzęt będzie magazynowany do daty ustalonej z Klientem oraz będzie pobierana opłata wskazana w pkt 16.
19. Jeżeli mimo przypomnienia Klient nie skontaktuje się w celu ustalenia daty odbioru uznamy to za porzucenie.
20. Wymienione w czasie naprawy części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru sprzętu. Klient jest zobowiązany wyrazić chęć odbioru części/podzespołów na formularzu serwisowym lub w momencie przekazania sprzętu do serwisu. Wymagane jest umieszczenie zapisu w karcie serwisowej. Jeżeli Klient nie wyrazi chęci otrzymania wymienionych części lub podzespołów, Serwis ma prawo odmówić zwrotu wymienionych części lub podzespołów.
21. Jeżeli serwisowany produkt potrzebuje do poprawnego działania oprogramowania systemowego do Klient jest zobowiązany je dostarczyć wraz z kluczem. W przeciwnym wypadku podczas przeinstalowania systemu Serwis doliczy dodatkowe koszty związane z wykupem licencji, cena zależna od oprogramowania i może być wykonana wyłącznie za zgodą Klienta.
22. Klient zobowiązany jest podać poprawne dane w formularzu serwisowy/karcie serwisowej.
23. Podczas zgłoszenia wymagana jest akceptacja regulaminu co stanowi integralną cześć umowy serwisowej.

§6
Koszty serwisowe

1. Wycena serwisowa jest indywidulna zależna od problematyki usterki.
2. Koszty naprawy nie przekraczające 150 zł brutto nie są uzgadniane z Klientem.
3. W przypadku kosztów naprawy przekraczających wartość 150 zł brutto wykonana jest telefoniczna lub pisemna (e-mail, SMS)) konsultacja z Klientem w celu akceptacji naprawy.
4. Wszystkie koszty serwisowe ponosi Klient.

§7
Wysyłka urządzenia do serwisu

1. Wysyłka musi dotrzeć w 7 dni do serwisu od momentu wypełnienia formularza. W przypadku nie dotrzymania terminu może być konieczne ponowne przesłanie formularza.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z przesyłką.
3. Serwis za pośrednictwem przewoźnika może odebrać urządzenie od Klienta na jego prośbę. Koszt odbioru sprzętu jest uzależniony od cennika przewoźnika.
4. Wysyłka za pobraniem nie będzie przyjmowana przez serwis. Klient poniesie wszystkie koszty z tym związane.
5. Wysyłka towaru powinna nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu.
7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do wartości 1000 zł. W przypadku gdy wartość Sprzętu przewyższa kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim , Klient zobowiązany jest o tym poinformować serwis oraz kuriera.
8. Jeżeli podczas transportu do serwisu dojdzie do uszkodzenia przesyłki z powodu złego zapakowania lub naruszenia opakowania to zostanie sporządzony protokół szkody spisany z kurierem lub poprzez protokół online udostępnioną prze danego przewoźnika.

§8
Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja

1. Przesyłka zwrotna z serwisu jest wysyłana na pośrednictwem firm kurierskich.
2. Przesyłka zostanie wysłana/przekazana Klientowi dopiero po uiszczeniu opłaty za usługę.
3. W przypadku, gdy przesyłka zwrotna urządzenia nie dojdzie do skutku np. z powodu błędnego adresu albo odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, zostanie on wezwany w ciągu 7 dni drogą mailową lub telefonicznie z wyznaczeniem dodatkowego terminu do odpowiednio poprawienia przez niego danych adresowych, bądź przyjęcia przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki odbywa się na koszt Klienta. Serwis będzie w tym czasie magazynował urządzenie na koszt Klienta, o czym zostanie poinformowany przez serwis.
4. W momencie niedopełniania odpowiednich czynności w skazanych w punkcie 2 przez Klienta, mimo ponownego wezwania, spowoduje, że urządzenie będzie dalej magazynowane. Czas magazynowania oraz opłaty są wyszczególnione w §6.
5. Jeśli koszty spowodowane przez Klienta, w tym koszty przesyłki zwrotnej, czy tez składowania, przewyższają wartość urządzenia, serwis przejmie urządzenie na własność w celu pokrycia kosztów.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu.
7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do wartości 1000 zł. W przypadku gdy wartość Sprzętu przewyższa kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim , Klient zobowiązany jest o tym poinformować serwis.
8. Serwis nie ma obowiązku posiadania informacji o wartości urządzenia jakie zostało przekazane do wysyłki.
9. Po otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany sprawdzić dokładnie jej stan oraz zawartość opakowania. W przypadku zniszczeń lub ubytku przesyłki, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, protokół musi być podpisany prze kuriera.
.

§9
Płatności

1. Klient jest zobowiązany dokonania zapłaty za wykonaną usługę.
2. Serwis wystawia odpowiedni dokument na podstawie, którego dokonuje się rozliczenia za usługę.
3. Nie wywiązanie się z umowy serwisowej przez Klienta, będzie podstawą do wszczęcia postepowania karnego, celem odzyskania poniesionych kosztów przez serwis.
4. Płatności można dokonać na 3 sposoby:
a) Przedpłata – przelew na konto bankowe:

Alior Bank SA
NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY
Boleszewo 15
76-100 Sławno
Nr. rachunku: 41 2490 0005 0000 4530 3448 3329

b) Płatność blikiem – płatność poprzez przekazanie kodu,
c) Płatność przy odbiorze w punkcie serwisowym:
Płatność gotówką lub blikiem
Lniana 5A, 75-213 Koszalin

§10
Czas naprawy

1. Czas trwania naprawy jest zależny od sprzętu dostarczonego do serwisu, od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania. Serwis zastrzega, ze czas naprawy nie przekroczy 90 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia urządzenia do serwisu.
2. Jest możliwość wykonania usługi ekspresowej na wniosek Klienta w takim wypadku koszt usługi wzrasta 2 krotnie niezależnie od wykonywanych czynności. Usługę ekspresowa zaczynamy realizować w najszybszym możliwym terminie poza kolejnością, jej czas jest zależny od czynników wymienionych w punkcie 1.

§11
Gwarancja

1. Serwis udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, zapis o gwarancji jest w karcie wydania. Serwis zastrzega sobie prawo, że czas gwarancji może być krótszy w niektórych przypadkach o czym serwis poinformuje i umieści odpowiedni termin w kracie.
2. Gwarancja na części i podzespoły odbywa się na zasadach gwarancji producenta.
3. Termin gwarancji liczony jest od daty wykonywania naprawy.
4. Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości w działaniu sprzętu, jego części lub podzespołu, które były objęte naprawą, na warunkach wskazanych w regulaminie.
5. Usterki powstałe po wyznaczonym terminie gwarancji mogą być naprawione odpłatnie.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie lub wykonanej naprawie.
7. Na sprzęt po zalaniu czas gwarancji wynosi 1 miesiąc.
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku kiedy uszkodzenia powstały na wskutek uszkodzeń innych elementówa. nie objętych gwarancją serwisu.
9. Gwarancja nie obejmuje: oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń po zalaniu sprzętu, uszkodzeń na wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu lub nieodpowiedniego przechowywania czy też konserwacji, gwarancja nie obejmuje transportu do i z serwisu, usterek powstałych przez zanieczyszczenie lub użycie nieodpowiednich środków chemicznych oraz od przypadkach losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (powodzi, pożaru przepięć elektrycznych itp.)
10. Gwarancja automatycznie zakańcza się po wyznaczonym terminie oraz w przypadku: dokonania jakichkolwiek zmian prze Klienta lub inne osoby, zerwaniu plomb serwisowych.
11. Karta wydania jest niezbędna przy składaniu reklamacji i jest ona podstawa do jej przyjęcia.
12. Klient ma obowiązek dostarczyć sprzęt do serwisu w celu wykonania naprawy gwarancyjnej. Serwis pokrywa koszty wysyłki tylko w przypadku uznania reklamacji. Klient zobowiązany jest w takim wypadku przedstawić dokument potwierdzający poniesione koszt wysyłki. Serwis zastrzega sobie, że koszt przesyłki nie może być wyższy niż sam oferuje, zastrzeżeniem że nie zostanie zwrócona pełna kwota.
13. W przypadku stwierdzenie przez serwis, że zostały naruszone warunki gwarancji, Serwis poinformuje o tym Klienta i na jego koszt oraz ryzyko zwróci mu sprzęt. Klient zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów poniesionych przez serwis.
14. Serwis wykonuje obowiązki gwarancyjne w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem, że termin może się wydłużyć ze względu na konieczność sprowadzenia odpowiednich części lub stopnia skomplikowania naprawy.
15. Strony wyłączają odpowiedzialność serwisu z tytułu rękojmi.

§12
Reklamacja

1. W przypadku problemów powstałych w wyniku naprawy sprzętu również w przypadku ewentualnych nieprawidłowości sprzętu lub w przypadku niejasności związanych z płatnością, Klient może poinformować o tym serwis w formie pisemnej lub poprzez wiadomość wysłaną na email: serwis@nabertronik.pl . W wiadomości powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dane: dane Klienta, opis problemu oraz numer zlecenia serwisowego.
2. Serwis ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3. Klient jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do serwisu, niedostarczenie sprzętu w terminie 14 dni od momentu zgłuszenia będzie skutkowało automatycznym odrzuceniem reklamacji.
4. W przypadku uznania reklamacji serwis usunie powstałe wady lub wymieni uszkodzony element. Wybór rozwiązanie należy do serwisu.
5. Termin naprawy reklamacyjnej będzie ustalany z Klientem przy uwzględnieniu zapisu §11 ust. 14.
Strony wyłączają odpowiedzialność serwisu z tytułu rękojmi

§13
Zapisywanie i kasowanie danych

1. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu do serwisu i z serwisu lub zdarzeń losowych oraz nieprawidłowego zachowania sprzętu powstałe w wyniku błędów/wad producenta.
2. Serwis zaleca zrobienie wszystkich możliwych kopi danych, przed wysłaniem urządzenia do serwisu, o ile jest to możliwe.
3. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
4. Na wyraźne zlecenie Klienta, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu.
5. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY informuje o tym Klienta drogą mailową.
6. Serwis tylko na wyraźne zlecenie Klienta może usunąć dane znajdujące się na urządzeniu.

§14
Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 02.101.926.

§15
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.
3. Informacje o zmianach regulaminu zostaną przesłane na adres e-mail Klienta podany w formularzu.
4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
5. NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych lub innych komplikacji uniemożliwiających wykonanie usługi.
6. Za akcesoria przesłane do serwisu i nie wpisane w formularzu, serwis nie ponosi odpowiedzialności.
7. Do odebrania sprzętu z serwisu wymagane jest przedstawienie podpisanej karty serwisowej.
8. Powyższy Regulamin jest umową na podstawie, której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin.
9. Klient zostawiający sprzęt w serwisie akceptuje warunki regulaminu.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane niezależnie od nośnika, przekazane do serwisu przez klienta.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego oraz aplikacji zainstalowanych na dostarczonym przez klienta sprzęcie.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu przez Klienta.
13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, także za osoby trzecie.
14. Serwis nie odpowiada za wszelkie treści otrzymane wraz ze sprzętem, przede wszystkim za ich legalność i zgodność z prawem.
15. Serwis ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi serwisowej do wysokości rynkowej dostarczonego Sprzętu, z wyłączeniem utraconych przez Klienta korzyści oraz z zastrzeżeniem ustępu: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 niniejszego paragrafu.