Regulamin obowiązuje od 01.01.2020

Regulamin skupu

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o kupującym
2. Postanowienia ogólne
3. Definicje
4. Kontakt ze skupem
5. Zawarcie umowy
6. Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja
7. Wysyłka urządzenia do skupu
8. Warunki płatności
9. Własność urządzenia
10. Zapisywanie i kasowanie danych
11. Ochrona danych osobowych
12. Postanowienia końcowe

§1
Informacje o kupującym

1. Właścicielem skupu jest: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
2. Tel. +48 787 954 057
3. e-mail: biuro@nabertronik.pl

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy kupna/sprzedaży na odległość za pośrednictwem skupu.
2. Warunkiem zawarcia umowy kupna/sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

§3
Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem skupu.
2. Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
3. Regulamin – niniejszy regulamin skupu.
4. Umowa kupna/sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana albo zawarta między Klientem a sprzedawcą za pośrednictwem skupu internetowego.
5. Formularz sprzedaży – formularz dostępny na stronie skupu stanowiący integralną cześć umowy.
6. Formularz wyceny – formularz dostępny na stronie skupu stanowiący integralną cześć umowy, pozwalający na wycenę urządzenia na podstawie przedstawionych danych Klienta.

§4
Kontakt ze skupem

1. Adres: Boleszewo 15, 76-100 Sławno
2. Adres e-mail skup@nabertronik.pl
3. Numer telefonu: +48 787 954 057
4. Klient może porozumieć się ze skupującym za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze skupującym w godzinach 7:00 -15:00, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedającego.

§5
Zawarcie umowy

1. Dane wpisane do formularza sprzedaży oraz formularza wyceny na stronie internetowej stanowią integralną część umowy.
2. Klient wypełniając formularz zobowiązany jest do podania zgodnych z rzeczywistością właściwości urządzenia. Podanie prawdziwych danych jest niezbędne do prawidłowej wyceny urządzenia.
3. Skup odbywa się zarówno od Konsumentów jak i od przedsiębiorców.
4. Po otrzymaniu oferty skup wysyła do Klienta potwierdzenie jej otrzymania.
5. Skup w ciągu 3 dni wysyła wycenę urządzenia wraz z numerem wyceny pozwalający na wypełnienie formularza sprzedaży do Klienta droga mailową.
6. Skup wskazuje, że cena sprzedaży ustalona na podstawie wypełnionego formularza jest szacunkowa i może ulec zmianie po oględzinach zrobionych przez skup.
7. Po otrzymaniu wyceny, Klient ma 2 dni na wypełnieni formularza sprzedaży w przeciwnym razie umowa podlega unieważnieniu.
8. Do wypełnienia formularza sprzedaży niezbędny jest numer wyceny, wysyłany prze skup.
9. Po złożeniu formularza sprzedaży, wysyłana jest informacja potwierdzająca przyjęcie umowy do Klienta drogą mailowa, przez co oferta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia.
10. W momencie otrzymania urządzenia przez skup, wysyłana jest informacja drogą mailową do Klienta, o dostarczeniu urządzenia.
11. Po otrzymaniu informacji potwierdzającej umowę, Klient ma 7 dni na dostarczenie urządzenia pod adres wskazany w Regulaminie. W przypadku nie wywiązania się z terminu, skup ma prawo unieważnić umowę.
12. W przypadku, gdy stan produktu różni się od deklarowanego przez Klienta w formularzu lub towar nie został dostarczony w ciągu 7 dni, to skup ma prawo do odrzucenia oferty. W takim wypadku skup ma prawo złożyć nową ofertę na podstawię danych wypełnionych w formularzu oraz stanu faktycznego dostarczonego urządzenia.
13. Klient w takim wypadku może przyjąć lub odrzucić nową ofertę. Jeżeli Klient nie odrzuci oferty w ciągu 14 dni, to przyjmuje się, że umowa została przyjęta na warunkach nowej oferty. Przy składaniu nowej oferty skup udzieli informacji na temat skutków związanych z brakiem wyraźnej odpowiedzi. W momencie odrzucenia oferty przez Klienta, to skup odeśle urządzenie na swój koszt, na terenie Polski.
14. W momencie akceptacji umowy przez dwie strony, Klient zobowiązany jest do podpisania umowy kupna/sprzedaży i odesłania jej do kupującego drogą mailową lub pocztą. Po otrzymaniu podpisanej umowy rozpoczyna się proces zapłaty.

§6
Przesyłka zwrotna, magazynowanie, utylizacja

1. Oferta odrzucona przez Klienta powoduje zwrot urządzenia na podany adres w formularzu, na koszt skupu tylko na terenie Polski.
2. W przypadku, gdy przesyłka zwrotna urządzenia nie dojdzie do skutku np. z powodu błędnego adresu albo odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, zostanie on wezwany w ciągu 7 dni drogą mailową lub telefonicznie z wyznaczeniem dodatkowego terminu do odpowiednio poprawienia przez niego danych adresowych bądź przyjęcia przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki odbywa się na koszt Klienta. Skup będzie w tym czasie magazynował urządzenie na koszt Klienta, o czym zostanie poinformowany przez skup.
3. W momencie niedopełniania odpowiednich czynności w skazanych w punkcie 2 przez Klienta, mimo ponownego wezwania, spowoduje, że urządzenie będzie dalej magazynowane lub zniszczone na koszt Klienta.
4. Jeśli koszty spowodowane przez Klienta, w tym koszty przesyłki zwrotnej, czy tez składowania, przewyższają wartość urządzenia, skup w imieniu Klienta niezwłocznie podda procesowi odzysku albo zniszczy przedmiotowe urządzenie.

§7
Wysyłka urządzenia do Skupu

1. Wysyłka musi dotrzeć w 7 dni do skupu od momentu otrzymania informacji potwierdzającej umowę drogą mailowa przez Klienta. W przypadku nie dotrzymania terminu może zostać sporządzona nowa wycena.
2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru, o ile skorzysta z przesłanej na adres mailowy Klienta lub udostępniony w inny sposób przez skup nalepki wysyłkowej. Skup odbiera wysyłkę poprzez firmę kurierską.
3. Wysyłka urządzenia może nastąpić także w inny sposób. W takim przypadku koszty ponosi Klient.
4. Wysyłka za pobraniem lub na koszt skupu nie będzie przyjmowana przez Skup. Klient poniesie wszystkie koszty z tym związane.
5. Wysyłka towaru powinna nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.
6. Skup nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu.

§8
Warunki płatności

1. Zapłata ceny sprzedaży następuje w razie przyjęcia oferty w ciągu kilku dni od momentu otrzymania podpisanej umowy kupna/sprzedaży. Wraz z przyjęciem skup poinformuje Klienta drogą mailową o dokonaniu zapłaty. Skup nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności miedzy rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.
2. Zapłata ceny sprzedaży następuję przelewem bankowym na konto bankowe w Polsce lub jest wypłacane gotówką.
3. Klient jest zobowiązany do podania poprawnych danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności. Skup nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wskutek podania błędnych danych.

§9
Własność urządzenia

1. Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewni, że jest prawowitym właścicielem Urządzenia, względnie że jest uprawniony do przekazania jego własności na rzecz Kupującego lub też, że przejęcie własności odbywa się za zgodą właściciela.
2. Klient zapewnia, że urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności na nim.
3. Klient zwalnia skup od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie urządzenia.
4. Własność na urządzeniu przechodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta przez skup lub w razie złożenia oferty przez skup w momencie przyjęcia oferty przez Klienta.
5. Sprzedaż i przeniesienie własności na urządzeniu nie powodują powstania po stronie Skupu zobowiązań odnośnie przystąpienia, bądź realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z urządzeniem. Skup nie staje się też stroną umowy w umowach  związanych z korzystaniem z  sieci komórkowej,  ani też nie przejmuje żadnych związanych z tym zobowiązań płatniczych lub każdego innego rodzaju  np. dotyczących spłacenia rat za urządzenie.

§10
Zapisywanie i kasowanie danych

1. Klient wysyła do skupu urządzenie wyposażone we wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub dostarczone pierwotnie przez producenta nośniki pamięci.
2. Klient we własnym zakresie dokonuje zapisania znajdujących się na urządzeniu danych,  z których chciałby ewentualnie później skorzystać. Skup nie zapisuje żadnych danych i nie zwraca po wysyłce urządzenia żadnych nośników pamięci lub jeszcze dostępnych na Urządzeniu danych.
3. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim.
4. Skup usuwa zapisane na urządzeniu dane i przywraca ustawienia do stanu początkowego oraz dokonuje w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania, które prowadzi do usunięcia zapisanych danych. Skup zwraca uwagę, że z powodów technicznych całkowite usunięcie zapisanych danych może okazać się niemożliwe. Klient zwalnia skup od wszelkich roszczeń powstałych z powodu nieusunięcia zapisanych w Urządzeniu lub załączonych do niego nośnikach danych. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

§11
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedając produkt Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji sprzedaży.

§12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie skupu.
3. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane na adres e-mail Klienta podany w formularzu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.